banner top2

Новини

Министерството на младежта и спорта стартира процедура по разширяване на състав на Национална работна група за изпълнение на Диалог по въпросите на младежта в ЕС в рамките на стратегия на ЕС за младежта за периода 2019-2027 г.

С оглед гарантиране на равни възможности и прозрачност Министерство на младежта и спорта стартира процедура по набиране на кандидатури от младежки организации и организации, работещи със и за младите хора в Р България, съгласно § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за младежта за разширяване състава на Национална работна група за изпълнение на Диалог по въпросите на младежта в ЕС в рамките на стратегия на ЕС за младежта за периода 2019-2027 г.

Национална работна група за изпълнение на Диалог по въпросите на младежта в ЕС в рамките на стратегия на ЕС за младежта за периода 2019-2027 г. се създава с цел изпълнението ѝ и изпълнението на Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, за определяне на насоки относно управлението на диалога на Европейския съюз по въпросите на младежта, приета от Съвета на Европейския съюз (2019/C 189/01).

Групата има за цел да допринася за организирането на консултации и за насърчаването и въздействието на Диалога по въпросите на младежта.

За осъществяването на тази цел, Националната работна група изпълнява най-общо следните задачи:

 • Осигурява последователен и непрекъснат процес на изпълнение на Диалога по въпросите на младежта в ЕС през всички негови цикли. Свързаните с процеса консултации следва да се съсредоточат върху въпроси, определени от тематичен приоритет, зададен от Съвета на Европейския съюз;
 • Повишава информираността за процеса на Диалога по въпросите на младежта в ЕС на национално и местно ниво сред обществеността, младежите, неправителствените организации и институциите, имащи отношение по темата;
 • Осигурява ефективно сътрудничеството и диалог между младежкия сектор и институциите в Република България;
 • Обсъжда предложения за подобряване на Диалога между младите хора и институциите;
 • Развива и поддържа база данни от информация за организации и институции с отношение по темата;
 • Изгражда общо разбиране и подход „отдолу нагоре“ по отношение на зададения от Съвета на Европейския съюз общ тематичен приоритет;
 • Провежда консултации с оглед на евентуални решения, които да бъдат представени на вниманието на Съвета на Европейския съюз;
 • Набелязва конкретни действия, които да бъдат представени на Съвета на Европейския съюз за по-нататъшно обсъждане;
 • Организира съставянето и разпространението на редовните тематични анкети в рамките на триото председателства на Съвета на Европейския съюз;
 • Обобщава и приема резултатите на база получените отговори от анкетите в доклад, който се изпраща до европейската работна група за Диалога по въпросите на младежта в ЕС;
 • Следи информацията и провежда необходимата комуникация със съответните институции и органи на Европейския съюз относно възможностите за финансиране изпълнението на Диалога по въпросите на младежта в ЕС;
 • Изготвя и приема план за действие по отношение реализирането на Диалога.

Националната работа група се състои от представители на следните институции и организации в страната, работещи и имащи отношение към работата с младежи и разработване и прилагане на политики за млади хора:

Настоящата покана е към организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел осъществяване на младежки дейности, както и организации, работещи със и за младите хора в Р България, съгласно § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за младежта. Целта е предоставяне на равна възможност за включване в състава на представители по точки 10, 11 и 12.

Поканата е с конкурсен характер и организациите, които желаят да кандидатстват за включване трябва да отговарят на следните критерии:

1. Опит в реализирането на инициативи и проекти в областта на младежките дейности на местно и/или регионално ниво минимум 2 години към датата на кандидатстване. Доказва се с предоставяне на информация, договори или други документи;

2. Експертиза в областта на изготвянето на проучвания, анализи, прогнози и оценки в областта на младежта. Доказва се с предоставяне на материали от реализирани от тях проучвания, анкети, материали от анализи, научни статии и други;

3. Опит в областта на неформалното образование и младежката работа. Доказва се с предоставяне на дипломи и сертификати на членове на екипа на организацията, материали от проведени обучения, снимков материал и други.

Организациите, отговарящи на условията и желаещи да бъдат включени в състава на Националната работна група е необходимо да изпратят свое номинационно писмо до министъра на младежта и спорта. Писмото трябва да съдържат информация за един основен и един резервен представител от организацията (три имена, длъжност в организацията и информация за контакт – e-mail адрес, телефонен номер), като към него приложат следните документи:

1. Доказателства за наличието на опит и експертиза на номиниращата организация спрямо описаните по-горе изисквания;

2. Решение на управителния орган на организацията за номиниране на конкретния представител и неговия заместник;

3.   Автобиографии на номинирания представител и неговия заместник.

Номинационните писма и всички изискуеми документи се изпращат по пощата или с куриер на официалния адрес на Министерството на младежта и спорта – гр. София, бул. „Васил Левски“ 75, или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в 15 дневен срок от публикуване на поканата. За писма изпратени по пощата или с куриер важи датата на пощенското клеймо! 

Информация за окончателния състав ще се публикува на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта и на електронната платформа Национална информационна система за младежта (www.nism.bg).

В случай на необходимост от допълнителна информация можете да пишете на мейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Pokana.jpg


 

 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

 •   гр. София 1142
  бул. "Васил Левски" 75
 •  02/ 930 08 36
 •   Пишете ни