banner top2

Новини

Процедура за сформиране на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта съгласно чл.11а от Закона за младежта

Процедура за сформиране на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта съгласно чл.11а от Закона за младежта

Процедура за сформиране на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта съгласно чл.11а от Закона за младежта

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ ПО Т. 4 и 5 ОТ СЪСТАВА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА.

Министерство на младежта и спорта стартира процедура за включване на нови организации в състава на Обществен съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта. 

Съветът е консултативно звено към министъра на младежта и спорта за формиране на позиции, становища, инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на младежта и спорта, определена в Закона за младежта, при спазване на принципите на публичност и прозрачност.

Функции на Съвета:

1. обсъжда и дава предложения и становища по проекти на нормативни актове на министъра на младежта и спорта;

2. обсъжда и дава предложения по проекти на стратегически и програмни документи, както и по доклади за изпълнението на политиката за младежта в страната;

3. предлага конкретни инициативи в областта на политиката за младите хора в страната;

4. дава становище по изпълнението на предприетите от министъра на младежта и спорта действия, както и обсъжда постигнатите резултати при изпълнението на държавната политика за младежта и предлага мерки и препоръки за оптимизиране на реализираните действия и конкретни проблеми;

5. подпомага взаимодействието на Министерството на младежта и спорта с граждански организации при разработването и прилагането на политики за младежта.

В състава на Обществения съвет по въпросите за младежта се включват:

1. един представител на Министерството на младежта и спорта;

2. по един представител от всяка национално представителна младежка организация;

3. един представител на Националното представителство на студентските съвети в Република България;

4. до 14 представители на младежки организации по смисъла на чл. 20, ал. 1;

5. до 6 представители на организации, работещи със и за младите хора.

Съветът се състои от представители на организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел осъществяване на младежки дейности. За включване на нови организации като членове на Съвета е необходимо те да отговарят поне на три от следните условия:

1. Опит в реализирането на инициативи и проекти в областта на младежките дейности, които доказват с предоставяне на информация, договори или други документи за реализирани дейности, инициативи и проекти в сферата;

2. Експертиза в разработване на нормативни, стратегически и други документи в областта на политиките за младежта, които се доказват с предоставяне на заповеди или други документи за участие в работни групи на органи от национално и местно ниво;

3. Експертиза в областта на изготвянето на проучвания, анализи, прогнози и оценки в областта на младежта. Доказва се с предоставяне на материали от реализирани от тях проучвания, материали от анализи, научни статии и други;

4. Опит в областта на неформалното образование и младежката работа. Доказва се с предоставяне на дипломи и сертификати на членове на екипа на организацията, материали от проведени обучения, снимков материал и други;

5. Опит в областта на младежкото доброволчество. Доказва се с предоставяне на информация за проведени кампании, акции, инициативи в сферата на доброволчеството.

6. Доказана активност в процеси по обществени обсъждания и консултации на нормативни, стратегически и други документи в областта на политиките за младежта, които се доказват с предоставяне на копия на становища, позиции или друг вид документи.

Всяка организация, която отговаря на условията и желае да бъде включена в състава на Обществения съвет по въпросите за младежта, е необходимо да изпрати свое номинационно писмо до министъра на младежта и спорта. Номинационните писма трябва да съдържат информация за номиниран един представител от организацията (три имена, длъжност в организацията и информация за контакт – e-mail, телефонен номер) и негов заместник, и се придружават от:

1. Доказателства за наличието на опит и експертиза на номиниращата организация спрямо описаните по-горе изисквания;

2. Решение на управителния орган на организацията за номиниране на конкретния представител и неговия заместник.

3.   Автобиографии на номинирания представител и неговия заместник.

4.  Мотивационно писмо от името на организацията за участие в Съвета.

Членовете по т.4 следва да отговарят на изискванията на чл.20, ал.1 от Закона за младежта, а членовете по т.5. да отговорят на описанието на „организации, работещи със и за младите хора“ в §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за младежта.

Мандатът на Обществения съвет по въпросите за младежта е три години.

Номинационните писма и всички изискуеми документи се изпращат по поща или куриер на официалния адрес на Министерството на младежта и спорта – гр. София, бул. „Васил Левски“ 75, или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 04.12.2023 г. включително. Важи датата на пощенското клеймо! Информация за членовете на Обществения съвет по въпросите за младежта ще се публикува на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта и на Национална информационна система за младежта.

 

Министерство на младежта и спорта

Имейл бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и получавайте редовно всички новости

Контакти

  •   гр. София 1142
    бул. "Васил Левски" 75
  •  02/ 930 08 36
  •   Пишете ни